Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Geen vergunning voor Albert Heijn

Na onderzoek van de aanvraag, de geformuleerde adviezen en bezwaren besliste het college in zitting van 7 september 2021 om de aanvraag voor de oprichting van een Albert Heijn in Erondegem te weigeren.

Het bedrijf BV CROIX MONTAGNE diende in maart van dit jaar een aanvraag in voor voor het oprichten van een handelsruimte met ondergrondse parking in Erondegem, Gentsesteenweg 329 en 331. De aanwezige gebouwen worden daarbij eerst gesloopt.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 155 bezwaren ingediend. De bezwaren handelen hoofdzakelijk over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de omgeving.

Voor deze aanvraag werden meerdere adviezen ingewonnen. De adviezen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Agentschap Wegen en Verkeer en het Agentschap Innoveren en Ondernemen waren ongunstig. In de verschillende adviezen blijkt dat de geplande vestiging met een netto verkoopoppervlakte van 1550m² is gericht op een ruimer hinterland dan Erondegem en zorgt voor een verkeerd aanzuigeffect en negatieve effecten op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid van de omgeving. De vestiging wordt daarbij als een baanwinkel omschreven die inspeelt op de autobereikbaarheid van een ruimer hinterland. Daarnaast gaat het project ook in tegen de principes van het gemeentelijk mobiliteitsplan.

Ook de Gecoro formuleerde een negatief advies over de aanvraag. De raad oordeelde dat het project niet passend is gelet op de mobiliteitsvisie in de geformuleerde adviezen, zowel voor wat betreft de gemeentewegen als voor wat betreft de gewestweg. De schaal van de winkel is niet in overeenstemming met de behoeften van de omliggende bevolking.

De dienst Integraal Waterbeleid formuleerde een negatief advies in het kader van de watertoets. De adviezen van Inter (toegankelijkheid) en Fluvius waren eveneens ongunstig om eerder technische redenen.

Na onderzoek van de aanvraag, de geformuleerde adviezen en bezwaren besliste het college in zitting van 7.09.2021 deze aanvraag te weigeren. Voor het bestuur zal de geplande functie door de grootte van het verkoopsoppervlakte leiden tot een ongewenste en bovenlokale aantrekking van bezoekers uit omliggende gemeenten. De grootte van het gebouw maakt dat de handelszaak niet enkel zal voorzien in de behoeften van de lokale bevolking, dit zijn de inwoners van de deelgemeente Erondegem.

Voor het college is de aanvraag niet voor vergunning vatbaar wegens de bovenlokale  schaalgrootte van de geplande handelszaak, de daardoor te verwachten onaanvaardbare impact op de mobiliteit en de leefbaarheid van de nabije en ruimere omgeving en het niet passend zijn van het project binnen de gemeentelijke visie op lokale economie en mobiliteit.

Gepubliceerd op  ma 13 sep 2021