Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Reglementen en verordeningen

In toepassing van hetĀ artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur moeten reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester, door de burgemeester worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van zowel de datum waarop ze werden aangenomen als de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Overeenkomstig artikel 288 van het decreet over het lokaal bestuur treden de reglementen en verordeningen in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.