Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Behandeling van bezwaren voor eigen gemeentebelastingen

Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere.

Het bezwaar moet gemotiveerd zijn, gedagtekend en ondertekend door de bezwaarindiener en het moet op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Wie wenst gehoord te worden dient dit uitdrukkelijk in zijn bezwaarschrift te vermelden.

In dat geval zal de datum worden meegedeeld van de hoorzitting, evenals van de dagen en de uren waarop het dossier geraadpleegd kan worden.

 

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen wordt u eveneens bij ter post aangetekende brief betekend. In deze aangetekende brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld, evenals de terzake geldende termijn en vormen.

De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing. Dat beroep moet worden ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd. Voor onze gemeente is dat :

Rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent.

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in Cassatie ingesteld worden.

De vormen en termijnen en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen. Aangezien het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het Gerechtelijk Wetboek: één maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (artikel 1048) of beroep (artikel 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in Cassatie (artikel 1073).

De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing