Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Belasting op tweede verblijven

De belasting op tweede verblijven is een gemeentelijke belasting gevestigd op de tweede verblijven gelegen op het grondgebied van Erpe-Mere. De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf.

Onder tweede verblijf wordt verstaan elke andere private woongelegenheid dan welke voor het hoofdverblijf is aangewend, dit ongeacht het feit of het gaat om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en andere vaste woongelegenheden, hier inbegrepen de chalets gelijkgesteld met caravans.

Worden niet beschouwd als tweede verblijf:

  • Lokaal waarin men een beroepsactiviteit uitoefent;
  • Tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens.

De belasting is ook verschuldigd indien het goed niet ingeschreven is in de kadastrale legger.

Hoe aanvragen

Eigenaars van tweede verblijven zijn verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de gegevens te verstrekken voor de toepassing van de belasting. en dit ten laatste één maand na de eigendomswerving. De eerste aangifte van het tweede verblijf blijft geldig tot de opzegging.

U kan een melding of wijziging van een tweede verblijf doen via het e-loket.

Prijs

De belasting op tweede verblijven bedraagt 800 euro per jaar en per tweede verblijf.

Bij gebrek aan verklaring of aangifte of in geval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige
aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd. Wanneer de belasting ambtshalve wordt ingekohierd wordt zij verhoogd met een bedrag van 235,50
euro.

Regelgeving

U kan het belastingsreglement raadplegen via de bijlagen.