Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

 • De bejaarde moet minste 70 jaar oud zijn op 1 januari van het aanvraagjaar en samenwonen met een persoon die kan instaan voor zijn of haar verzorging. De hulpbehoevende bejaarde mag niet in een rust- en verzorgingstehuis verblijven.
 • De bejaarde bewijst zijnlhaar hulpbehoevendheid door een geldig medisch attest afgeleverd door
  de federale overheidsdíenst Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel. (voorheen Zwarte L ievevrouwskaat 3C)
 • De hulpbehoevende en de persoon die, of het gezin dat hem/haar opvangt, moeten beiden op
  hetzelfde adres in Erpe-Mere ingeschreven zijn op 1 januari.
 • Het gezamenlijk maximum netto-belastbaar inkomen van het adreshoofd en alle met hem/haar
  samenwonende personen met uitzondering van de hulpbehoevende perso(o)n(en), mag niet hoger zijn dan 29.750,00 euro per jaar, verhoogd met 990,00 euro per persoon die fiscaal ten laste is.
  Dit wordt bewezen door het aanslagbiljet van de directe belastingen Mensen die geen aanslagbiljet van de directe belastingen ontvangen hebben, kunnen een exemplaar aanvragen bij de FOD Financiën, Controle Aalst 3, Dokter André Sierensstraat 16 bus 1, 9300 Aalst, tel. 02 57 52 640. Open van gu tot 12u.
 • De hulpbehoevende perso(o)n(en) moet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (klevertje van het ziekenfonds waarvan het eerste codecijfer eindigt op het cijfer één).

Hulpbehoevende bejaarden die nog geen medisch attest vanwege de federale overheidsdienst
Sociale Zekerheid hebben, kunnen op de dienst Sociale Zaken/Welzijn van het Sociaal Huis een
aanvraag om de tegemoetkoming hulp aan bejaarden indienen.

Gehandicapte bejaarden die reeds wel een attest hebben ontvangen, maar dit niet meer in hun bezit
hebben, kunnen de diensten van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid om een duplicaat
verzoeken. Het is wel nodig je dossiernummer te vermelden. (T 0800 987 99)

Hoe aanvragen

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Prijs

Deze toelage bedraagt 620,00 euro per jaar voor gezinnen waar één hulpbehoevende bejaarde inwoont, of 930,00 euro voor gezinnen waar twee of meer hulpbehoevende bejaarden inwonen.

Wat meebrengen

De aanvraag moet met de nodige bewijsstukken ingediend worden op de dienst Sociale Zaken voor eind oktober.