Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren.


Hieronder kan u het subsidiereglement terugvinden.

Voorwaarden

Onder buurtgerichte activiteit wordt verstaan: een concrete actie die een bewonersgroep of een erkende vereniging van Erpe-Mere organiseert en die aan volgende voorwaarden voldoet:

  • vraag de subsidie ten laatste twee maanden voor de activiteit aan;
  • de activiteit wordt georganiseerd met het oog op de bevordering van een groene, nette en sociale buurt;
  • de activiteit is toegankelijk voor alle inwoners van de betrokken buurt, ongeacht hun filosofische, politieke, levensbeschouwelijke of religieuze overtuiging;
  • aan de activiteit nemen minstens 15 gezinnen deel uit de betrokken buurt en minstens 40 personen;
  • de activiteit gebeurt met respect voor de wettelijke en administratieve voorschriften;
  • de activiteit wordt via een huis-aan-huisbedeling bekendgemaakt aan elke bewoner van de buurt;
  • activiteiten met een politiek, levensbeschouwelijk, religieus of commercieel oogmerk komen niet in aanmerking.
  • de activiteit moet plaats te vinden op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere en volledig betrekking hebben op een buurt gelegen op het grondgebied van Erpe-Mere.

Eénzelfde buurt komt slechts éénmaal per jaar in aanmerking voor subsidiëring.

Onder buurt wordt verstaan één of meerdere straten van de gemeente Erpe-Mere die samen een buurtgerichte activiteit in de zin van dit reglement organiseren.

Buurtactiviteiten die op dezelfde dag en op dezelfde locatie plaats vinden worden steeds beschouwd als één enkele subsidieerbare activiteit.

De organisator dient in alle publicaties met betrekking tot het buurtfeest de ondersteuning door het gemeentebestuur te vermelden.

Het definitieve subsidiebedrag kan nooit meer dan de effectieve kosten bedragen en wordt uitbetaald op voorlegging van het verslagformulier met betaalbewijzen en/of facturen.