Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Pop-up horecazaak

Horeca via pop-ups, seizoensbars en gelijkaardige initiatieven zijn de laatste jaren populair. Het gemeentebestuur van Erpe-Mere wil dit creatief ondernemerschap graag ondersteunen.

Om de realisatie van dergelijke initiatieven makkelijker te maken heeft het gemeentebestuur een eenvoudige aanvraagprocedure uitgewerkt.

Wie een pop-up horecazaak wil openen heeft een horeca-attest pop-up nodig.

Voorwaarden

Algemene bepalingen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. horeca pop-up: een commercieel initiatief voor de tijdelijke uitbating van een horecazaak voor maximaal 120 dagen aaneensluitend op een locatie waarvan een vestigingseenheid werd geregistreerd of geregistreerd zou moeten zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen
 2. aanvrager: de initiatiefnemer voor de horeca pop-up die reeds een horecazaak heeft met vestiging in Erpe-Mere of de intentie heeft om een permanente horecazaak met maatschappelijke zetel in Erpe-Mere op te bouwen
 3. omgevingsvergunning: een vergunning in de zin van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
 4. nevenactiviteit: een activiteit die gekoppeld is aan de horeca pop-up, maar geen deel uitmaakt van de reguliere werking ervan, zoals bijvoorbeeld een markt of festival (niet limitatieve opsomming).

Vastgelegde periodes

Er worden twee seizoensgebonden periodes vastgelegd waarbinnen pop-up horecazaken kunnen worden toegelaten:

 • Zomerbars: van 15 mei tot en met 15 september;
 • Winterbars: van 15 november tot en met 15 februari.

De periodes daartussen zijn pop-up vrije maanden.

Sluitingsuur

 • Binnenruimtes: deze sluiten ten laatste om 24.00 uur .
 • Buitenruimtes: sluiten ten laatste om 23.00 uur op donderdag en zondag en ten laatste om 24.00 uur op vrijdag en zaterdag.

Per uitbatingsperiode van 30 dagen kunnen er 2 uitzonderingen met een sluitingsuur van 01.00 u worden aangevraagd voor de organisatie van nevenactiviteiten.

Geluidsbeperking tot 85 dB

Een horeca pop-up in binnen- of buitenruimte mag maximaal 85 dB produceren conform artikel 6.7.3, §1 van VLAREM II.

Hoe aanvragen

Elke aanvraag voor een horeca pop-up moet ten laatste één maand vóór aanvang van de geplande uitbatingsperiode worden ingediend bij het gemeentebestuur. Een aanvraag indienen kan via het E-loket of via economie@erpe-mere.be.

De aanvraag bevat minstens volgende documenten:

 • Uittreksel uit KBO of Vlaio (registratie vestigingseenheid)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Aansprakelijkheidsverzekering brand- en ontploffing
 • Bewijs (brand)veiligheid
 • Bewijs aangifte FAVV
 • Bewijs aangifte SABAM of billijke vergoeding
 • Aanvraag drankvergunning
 • Een afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden
 • Een lijst met de verantwoordelijke persoon of personen (naam, adres en telefoonnummer) waarop men op elk moment beroep kan doen.
 • Gedetailleerd plan van de locatie en eventuele constructies
 • Alle overige documenten die noodzakelijk zijn voor de uitbating.

Het gemeentebestuur kan te allen tijde bijkomende documenten opvragen bij de aanvrager die noodzakelijk worden geacht om de aanvraag te beoordelen.

Regelgeving

Het volledige reglement kan je in bijlage terugvinden.