Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Een schuldbemiddelaar beheert uw inkomen in uw plaats en helpt u om op die manier uw schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking. Bij structurele schuldproblemen kunnen zij zich beroepen op een faillissement. Bij tijdelijke wanbetalingen kunnen zij beroep doen op de wet 'Continuïteit der ondernemingen'.

Een uitgebreider overzicht van de voorwaarden vindt u op de website van Eerste hulp bij schulden.

Hoe aanvragen

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij het OCMW in uw gemeente. U kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer u hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Minnelijke aanzuiveringsregeling

De schuldbemiddelaar zal met u en uw schuldeisers onderhandelen over een minnelijke aanzuiveringsregeling. Dit is een afbetalingsplan waarmee u op termijn uw schulden terugbetaalt. Wanneer er een akkoord is over dit afbetalingsplan, dan zal de schuldbemiddelaar vanaf dan uw hele inkomen beheren op een rekening die speciaal daarvoor geopend werd. Met het geld op die rekening betaalt de schuldbemiddelaar uw schuldeisers en verstrekt hij u leefgeld. Met dat leefgeld kunt u voorzien in uw dagelijkse behoeften (eten, huur, ...).

Wanneer u moeite hebt om uw leefgeld te beheren, kunt u een beroep doen op budgetbegeleiding of budgetbeheer. Een minnelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal zeven jaar.

Gerechtelijke aanzuiveringsregeling

Wanneer de schuldbemiddelaar er niet in slaagt om binnen een jaar een minnelijke aanzuiveringsregeling tot stand te brengen, dan stopt de bemiddeling en wordt uw dossier overgemaakt aan de rechter. De rechter zal dan een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen aan u en uw schuldeisers.

Net als bij een minnelijke aanzuiveringsregeling zal een aangestelde schuldbemiddelaar uw inkomsten beheren op een aparte rekening. Met dat geld betaalt hij uw schulden terug en verstrekt hij u leefgeld. Een gerechtelijke aanzuiveringsregeling duurt maximaal vijf jaar.

Totale kwijtschelding van schulden

Als er geen minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat u gewoon te weinig middelen hebt om uw schulden ooit terug te betalen, kan de rechter uw schulden kwijtschelden. Dit kan bijvoorbeeld als u gepensioneerd bent en er geen mogelijkheid is om ooit uw inkomsten nog te verhogen.
De rechter is bij een totale kwijtschelding echter verplicht om alle voor beslag vatbare goederen (woning, auto, tv...) te laten verkopen.

Prijs

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast  tussenbeide.