Gemeente Gemeente Erpe-Mere

De sociale toeslag (Groeipakket)

De sociale toeslag is een tegemoetkoming voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskosten moeilijker kunnen dragen. De toeslag wordt automatisch toegekend zodra u er recht op hebt en is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinsgrootte.

Voorwaarden

Als uw gezinsinkomen op uw laatste aanslagbiljet, niet meer bedraagt dan 34.526,91 euro, dan krijgt u automatisch een sociale toeslag voor één jaar (= het toekenningsjaar). Het toekenningsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

 • Kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 komen hiervoor onmiddellijk in aanmerking.
 • Kinderen geboren voor 1 januari 2019 die in het vorige systeem geen sociale toelage kregen, kunnen vanaf 1 januari 2019 wel recht hebben op een sociale toeslag, als ze aan de inkomensgrenzen voldoen.
 • Kinderen geboren voor 1 januari 2019 die in het vorige systeem al een sociale toelage kregen, behouden deze bedragen.

Elk kind moet hierbij ook voldoen aan de algemene voorwaarden voor recht op het Groeipakket.

Hoe aanvragen

De sociale toeslag wordt automatisch toegekend voor één jaar. De uitbetaling gebeurt maandelijks.

De sociale toeslag wordt ook automatisch toegekend voor die maanden waarin het gezinsinkomen is samengesteld uit:

Alarmbelprocedure
Uw aanslagbiljet geeft niet altijd een juiste weerspiegeling van uw actuele inkomenssituatie. Als u kunt aantonen dat uw inkomen sinds uw laatste aanslagbiljet minstens 6 opeenvolgende maanden onder de inkomensgrens lag, kunt u zelf bij uw uitbetaler een sociale toeslag aanvragen en uw huidige inkomen (minstens 6 maanden) bewijzen.

Prijs

Financieel voordeel

Voor alle gezinnen, ongeacht de gezinsgrootte

U hebt recht op een sociale toeslag als uw gezinsinkomen minder dan of exact € 34.526,91 bruto per jaar bedraagt.

Voor gezinnen met 1 of 2 kinderen

U hebt recht op een sociale toeslag als uw gezinsinkomen tussen € 34.526,91 en € 40.281,40 bruto per jaar ligt.

Voor gezinnen met drie of meer kinderen

U hebt recht op een sociale toeslag als:

 • uw gezinsinkomen tussen € 34.526,91 en € 64.945,93 ligt
 • en minstens een van uw kinderen het basisbedrag van € 173,20 ontvangt.

Hoeveel bedraagt de sociale toeslag?

Kinderen geboren vanaf 2019

Kinderen geboren vanaf 2019 krijgen per maand deze bedragen.

Kinderen geboren vóór 2019 krijgen per maand de bedragen uit de oude kinderbijslagregeling, op basis van hun basisbedrag.

Voor gezinnen met 1 of 2 kinderen en een gezinsinkomen tussen € 34.526,91 en € 40.281,40 bruto per jaar bedraagt de sociale toeslag ook € 35 per kind.

Wat geldt er bij een scheiding?

Uw kind woont evenveel bij elke ouder (gelijkmatig verdeelde huisvesting)

Als uw kind evenveel bij de ene ouder als bij de andere ouder woont (gelijkmatig verdeelde huisvesting 50/50), dan geldt het volgende:

 • Er wordt gekeken naar het inkomen van beide ouders apart, binnen hun nieuw samengesteld gezin.
 • Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinsgrootte en kinderen met gelijkmatig verdeelde huisvesting tellen volledig mee in het nieuw samengesteld gezin.
 • Beide ouders, een van de ouders of geen van de ouders kunnen recht hebben op een sociale toeslag.
  • Als beide ouders er recht op hebben, dan ontvangen ze allebei de helft van het bedrag.
  • Als slechts één ouder recht heeft op een sociale toeslag, dan ontvangt die ouder de helft van het bedrag en wordt het bedrag gestort op het rekeningnummer dat die ouder opgeeft, los van het rekeningnummer waarop het basisbedrag en eventuele andere toeslagen gestort worden.

Uw kind woont meer bij de ene dan bij de andere ouder (ongelijkmatig verdeelde huisvesting)

Als uw kind meer bij de ene dan bij de andere ouder woont (ongelijkmatig verdeelde huisvesting), dan geldt het volgende:

 • Er wordt gekeken naar het inkomen van de ouder waar het kind het meest verblijft, binnen zijn of haar nieuw samengesteld gezin.
 • Die ouder ontvangt het volledige bedrag als ie recht heeft op de sociale toeslag.

Uw kind verblijft in een pleeggezin of werd in een instelling geplaatst

 • Als uw kind in een pleeggezin verblijft, dan wordt het voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte volledig meegeteld in het pleeggezin.
 • Als uw kind in een instelling werd geplaatst, wordt het voor de berekening van de sociale toeslag en de gezinsgrootte volledig meegeteld in het gezin waar het verbleef voor de plaatsing, tenzij anders beslist door de rechtbank.

Wat verstaan we onder het gezinsinkomen?

Voor de bepaling van uw gezinsinkomen kijken we naar uw inkomsten als je alleen woont. Woont u samen met uw partner, dan kijken we naar de inkomsten van uw beiden.

Uitzonderingen

Gezinnen met een sociale toeslag in hun Groeipakket krijgen eind november een extra premie van € 100 per kind uitbetaald. De uitbetalers van het Groeipakket betalen de premie automatisch aan de gezinnen die recht hebben op sociale toeslag in november 2022. Een aanvraag is niet nodig. Ook in mei 2023 zullen gezinnen met een sociale toeslag deze extra premie van € 100 per kind ontvangen. De premie is bedoeld om de koopkracht van gezinnen met een beperkt inkomen te ondersteunen.