Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp-PAS opgesteld. Daarbij werd ook een ontwerp plan-milieueffectrapport (ontwerp-plan-MER) opgemaakt dat de effecten van de PAS op het leefmilieu onderzoekt.

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunningen- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.


De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen.
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.


Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen.

Van 14 april 2022 tot en met 17 juni 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over het ontwerp-PAS en bijhorende ontwerp plan-MER.


Je kan het ontwerp-PAS, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 19 april 2022 online inkijken op www.omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas. Je kan deze documenten ook op afspraak inkijken bij het Departement Omgeving in Brussel.


Tot en met 17 juni 2022 kan je jouw opmerkingen of bezwaren via e-mail of brief indienen bij het college van burgemeester en schepenen

Gepubliceerd op  di 19 apr 2022