Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Vanaf 11 december 2022 moeten alle lokale besturen een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Dat is het gevolg van een nieuw Vlaams decreet op basis van een Europese Richtlijn. De nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. 

Wat is een klokkenluider

Klokkenluiders zijn personen die in het kader van een werkrelatie inbreuken vaststellen en die inbreuken melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Erpe-Mere samenwerken, zoals bijvoorbeeld  leveranciers, sollicitanten, consultants, …

Wat wordt beschouwd als een inbreuk

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ als een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is of het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnt.

Alle inbreuken op wetgeving die in Erpe-Mere van toepassing is, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding.

Welke bescherming en garanties zijn er?

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling.

 • De Europese Klokkenluidersrichtlijn wil mensen die overtredingen en misbruiken aanklagen beschermen tegen de negatieve gevolgen van de melding.
 • Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.
 • De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van een negatieve beoordeling of een ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in de tijd.

Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon schaadt.

Als melder moet men redelijke gronden hebben om aan te nemen dat wat men meldt juist is, gezien de omstandigheden en de informatie waarover men op het moment van de melding beschikt. Wie opzettelijk of bewust onjuiste of misleidende informatie meldt, geniet geen bescherming.

In geval van openbaarmaking moet aan één van de volgende voorwaarden voldaan zijn opdat men als melder bescherming geniet:

 • men heeft eerst intern of extern gemeld, of heeft meteen extern gemeld omdat men meende dat de inbreuk niet doeltreffend behandeld kon worden of dat er een risico op represailles bestond. Vervolgens zijn er geen passende maatregelen genomen binnen de 3 maanden nadat het betreffende meldingskanaal de melding heeft ontvangen.
 • men meent dat één van de volgende situaties zich voordoet:
  • de inbreuk kan een dreigend of reëel gevaar vormen voor het algemene belang
  • er bestaat naar aanleiding van een externe melding een risico op represailles of het is niet waarschijnlijk dat de inbreuk doeltreffend wordt behandeld door de bijzondere omstandigheden van de zaak.

Intern meldpunt lokaal bestuur Erpe-Mere

Nathalie De Cooman, afdelingshoofd Sociaal Huis
Bruno Van Maldegem, Algemeen Directeur

Zij zijn te bereiken via:

Oudenaardsesteenweg 458 9420 Erpe-Mere

nathalie.decooman@erpe-mere.be
bruno.vanmaldegem@erpe-mere.be 

053 60 34 00

Kan de inbreuk doeltreffend intern worden behandeld? En is de klokkenluider van mening dat er geen risico op represailles bestaat? Dan wordt de melding bij voorkeur intern gemaakt.

Extern meldpunt

Kan je om bovenstaande redenen niet bij het interne meldpunt terecht, dan kan je terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen. Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

melding.audit@vlaanderen.be

02 553 45 55

Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel.

Hoe verloopt de procedure?

Je ontvangt als melder binnen de zeven dagen na de dag waarop het meldkanaal jouw melding ontvangen heeft een ontvangstmelding, tenzij:

 • Je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over jouw melding.
 • Je jezelf uitdrukkelijk verzet hebt tegen het krijgen van een ontvangstmelding.
 • Het krijgen van een ontvangstmelding de bescherming van jouw identiteit in gevaar brengt.

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met jouw melding gebeurde. Meer concreet:

 • Binnen de drie maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd.
 • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
 • Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van jouw melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend mogen de meldingskanalen je geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.