Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Lijst van gezworenen

Om de vier jaar moeten de gemeentebesturen de gemeentelijke lijst van gezworenen opmaken. De personen die zijn opgenomen in de lijst van gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht.

De gemeentelijke lijsten worden in een later stadium samengevoegd tot een provinciale lijst. Uit deze lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen.

Personen die uitgeloot worden ontvangen een brief met een witte kaart. Deze kaart moet ingevuld worden en binnen de acht dagen terugbezorgd  worden aan de dienst burgerzaken.

Procedure

 1. De loting van de gezworenen wordt verricht door de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen. Deze loting heeft in het openbaar plaats op het gemeentehuis tijdens de maand januari, de dag en het uur worden door aanplakking bekendgemaakt.

 2. Op de vastgestelde dag en uur worden tien in vieren gevouwen bladen met de cijfers 0 tot en met 9 in een bus gelegd.

 3. De burgemeester, bijgestaan door de twee schepenen, gaat over tot de loting. Het eerst getrokken cijfer stelt de eenheden voor. Nadat hij het blaadje weer in de bus heeft gelegd, trekt hij een tweede cijfer dat de tientallen voorstelt. Ook dit blaadje wordt in de bus gelegd.

 4. Luidens artikel 218 van het Gerechtelijk Wetboek worden de gezworenen bij loting aangewezen uit de laatste lijst van de in het kiezersregister ingeschreven personen opgemaakt overeenkomstig artikel 10, § 1, van het Kieswetboek, d.w.z. de lijst opgesteld met het oog op de wetgevende verkiezingen.

  De personen van wie het rangnummer op die lijst (van de gemeente of van elke wijk van de gemeente) eindigt op een van de aldus gevormde getallen, worden op de voorbereidende lijst van de gezworenen ingeschreven. Aan de hand van de gegevens die voorkomen op de kiezerslijst worden evenwel onmiddellijk de namen weggelaten van de personen die op 1 januari 2021 geen 28 jaar of reeds 65 jaar oud zijn. Alleen de gelote kiezers die na 1 januari 1956 en vóór 2 januari 1993, zijn geboren komen aldus in aanmerking.

 5. Naast de naam van elke persoon die op de voorbereidende lijst voorkomt, wordt het rangnummer vermeld zoals het op de kiezerslijst voorkomt.

 6. De burgemeester laat op de voorbereidende lijst de personen schrappen die sinds het opmaken van de kiezerslijst overleden zijn of die hun burgerlijke of politieke rechten niet meer hebben. Degenen die op de kiezerslijst zijn ingeschreven maar van verblijfplaats zijn veranderd blijven evenwel op de voorbereidende lijst ingeschreven.

 7. Vervolgens wordt per persoon die overblijft op de voorbereidende lijst van gezworenen een witte kaart opgemaakt.
  Op de voorzijde van elke kaart worden door het gemeentebestuur de vakken ingevuld betreffende de identiteit en de burgerlijke stand van de gezworenen, betreffende de datum van het nazicht in het strafregister en betreffende het rangnummer op de kiezerslijst. Die kaarten worden samen met een begeleidende brief aan de belanghebbenden bezorgd, door tussenkomst van het gemeentebestuur. Anderzijds moeten de kaarten betreffende de personen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst maar van verblijfplaats zijn veranderd, hun toegezonden worden door tussenkomst van het gemeentebestuur van hun nieuwe verblijfplaats. De belanghebbenden moeten binnen de acht dagen de achterzijde van de witte kaart invullen en op de voorzijde ondertekenen op de daartoe bestemde plaats en ze aan de dienst burgerzaken terugbezorgen.

 8. Op grond van de inlichtingen die werden ingewonnen laat de burgemeester uit de voorbereidende lijst van gezworenen bepaalde personen weg.

 9. De personen die niet werden weggelaten van de voorbereidende lijst moeten ingeschreven worden op de gemeentelijke lijst in alfabetische volgorde en volgens een gemeentelijk rangnummer. Personen die niet, onvolledig of onjuist hebben geantwoord of die een medisch attest bij hun kaart voegden, moeten toch worden opgenomen op de lijst.

 10. De kaarten worden, in alfabetische volgorde en volgens een gemeentelijk rangnummer, genummerd in het vak op de voorzijde gereserveerd voor de gemeentelijke lijst. Een genummerde kaart die de vermelding "niet geantwoord" draagt, wordt opgesteld voor diegenen die niet, onvolledig of onjuist hebben geantwoord. Voor diegenen die een medisch attest opstuurden, wordt dit attest bij de kaart gevoegd.

 11. De gemeentelijke lijst moet zowel in elektronische als in papieren versie opgesteld worden aan de hand van de gerangschikte en genummerde kaarten.

 12. De papieren versie van de lijst en de kaarten worden vóór 1 mei 2021 aan de bestendige deputatie toegezonden. Alle kaarten, inclusief deze van de personen die werden weggelaten van de voorbereidende lijst op grond van artikel 224 van het Gerechtelijk Wetboek alsook het geheel aan formulieren die bij toepassing van artikel 223 zijn ingezameld, moeten worden overgemaakt aan de bestendige deputatie. De gemeentelijke lijst wordt eveneens via elektronische weg overgemaakt aan de bestendige deputatie.