Gemeente Gemeente Erpe-Mere

GECORO zoekt kandidaten!

Bij het begin van de nieuwe legislatuur hoort ook een nieuwe GECORO. Deze gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het gemeentebestuur op vlak van ruimtelijke ordening.

Individuele personen en vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen kunnen zich tot en met 3 september 2019 kandidaat stellen.

De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van ruimtelijke planning. Zo wordt de GECORO geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Daarnaast kan de GECORO ook adviezen geven over vergunningsaanvragen of projecten die een link hebben met ruimtelijke ordening.

De uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening zijn groot. 

Hoe is de GECORO samengesteld?

Naast een vaste secretaris bestaat de GECORO uit deskundigen inzake ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld architecten, stedenbouwkundigen/planologen of personen met enige ervaring/praktijkkennis op het vlak van ruimtelijke ordening) en vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen (landbouw, milieu en natuur, werkgevers/zelfstandigen, werknemers, handelaars, socio-culturele verenigingen en sociale bouw- en ontwikkelingsmaatschappijen).

De voorzitter is één van de deskundigen. 

De adviesraad in Erpe-Mere zal bestaan uit minimaal 9 en maximaal 13 leden. Met uitzondering van de voorzitter, wordt voor elk lid ook een plaatsvervanger aangeduid. Maximaal 2/3 van het totale aantal leden mag van hetzelfde geslacht zijn. 

Elke politieke fractie in de gemeenteraad mag iemand afvaardigen naar de vergaderingen van de GECORO. Deze politieke vertegenwoordigers mogen echter niet deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen. 

Wie kan zich kandidaat stellen?

  • Individuele personen kunnen zich kandidaat stellen om als deskundige inzake ruimtelijke ordening te zetelen in de GECORO. Een motivering van deze deskundigheid is vereist (in welke mate is deze kandidatuur relevant voor de beoordeling / adviesverlening van dossiers inzake ruimtelijke ordening).
  • Verenigingen of organisaties kunnen zich kandidaat stellen om een bepaalde maatschappelijke geleding te vertegenwoordigen (bijvoorbeeld een vereniging van landbouwers die zich kandidaat stelt als vertegenwoordiger van de geleding landbouw).

Geïnteresseerd? Zend dan schriftelijk jouw gemotiveerde kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 Erpe-Mere of digitaal naar stedenbouw@erpe-mere.be en dit ten laatste op 3 september 2019.

Het is de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over de concrete samenstelling van de GECORO.


Meer info

Voor meer informatie over deze oproep kan je contact opnemen met de dienst Stedenbouw, telefonisch via 053 60 34 00 of via mail stedenbouw@erpe-mere.be

Gepubliceerd op  vr 28 jun 2019