Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Tegemoetkoming in gewogen DIFTAR

In juni 2021 schakelden we voor de ophaling van restafval over op gewogen DIFTAR. Om inwoners van onze gemeente te ondersteunen die – hetzij buiten hun wil om door medische redenen, hetzij tijdelijk door de geboorte van een kind – met meer afval kampen, keurde de gemeenteraad op 23 februari 2021 enkele financiële tegemoetkomingen goed om de meerkost hiervan deels op te vangen.

Hoeveel bedraagt de korting en wat moet je bij jouw aanvraag voegen?

  • Inwoners met incontinentie- of stomaproblemen krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 18 euro. Bij de aanvraag moet het medisch attest van huisarts of specialist gevoegd worden, en eventueel een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting aanslagjaar 2022 (zie “verhoogde correctie”).

  • Ouders van pasgeboren kinderen (jonger dan 2 jaar op het moment van de aanvraag) krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 20 euro. Bij de aanvraag moet een kopie van de geboorteakte gevoegd worden, en eventueel een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting aanslagjaar 2022 (zie “verhoogde correctie”). Het kind moet ten laatste een jaar na de geboorte ingeschreven zijn in Erpe-Mere. De tegemoetkoming moet aangevraagd worden voor het einde van het tweede levensjaar van het kind.

  • Gezinnen met kinderen onder de 2 jaar, die herbruikbare luiers gebruiken, krijgen een eenmalige tegemoetkoming van 50 euro. Bij de aanvraag moet een kopie van de geboorteakte gevoegd worden, de factuur (facturen) en betalingsbewijs van aankoop van een set herbruikbare luiers ten bedrage van minimum 250 euro, en eventueel een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting aanslagjaar 2022 (zie “verhoogde correctie”).
    Het kind moet van bij de geboorte ingeschreven zijn in Erpe-Mere.

  • Door Kind en Gezin erkende opvanginitiatieven krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van 30 euro. Bij de aanvraag moet het attest van erkenning door Kind en gezin en het bewijs dat zij hun restafval uitsluitend laten verwerken door ILvA gevoegd worden

Verhoogde correctie

Voor de mensen die de aanvraag indienen om medische redenen, of de gezinnen met jonge kinderen wordt er een verhoogde correctie (+50%) toegekend wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen van alle inwonende gezinsleden samen, niet hoger is dan: 

  • 18.947,60 euro voor alleenstaanden zonder kinderen
  • 25.606,65 euro voor alleenstaanden met kinderen (eenoudergezin). Dit bedrag wordt met 1.500 euro verhoogd per persoon ten laste*.
  • 25.263,45 euro voor echtparen/samenwonenden zonder kinderen ten laste. Dit bedrag wordt met 1.500 euro verhoogd per persoon ten laste*.

*Voor iedere gehandicapte persoon die deel uitmaakt van het gezin, wordt een extra persoon ten laste gerekend. Wanneer er een gehandicapt persoon inwoont, moet er een bewijs van handicap van minstens 66% (9 punten) afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000 Brussel, of een attest van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit afgeleverd door het ziekenfonds bijgevoegd worden. 

Hoe kan je de tussenkomst aanvragen?

Bovenstaande financiële tussenkomsten kan je aanvragen via het e-loket of bij het Sociaal Huis (enkel na afspraak).