Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Advies stedenbouw

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Koop je een woning of een perceel (bouw)grond?

Uiteraard weet je graag vooraf wat de mogelijkheden zijn op je perceel en of je plannen haalbaar zijn in onze gemeente.

Hiervoor kan u bij de dienst Stedenbouw terecht.

Inzage bouw- en milieudossiers: wanneer er in het verleden bouw- en/of milieuaanvragen werden aangevraagd op een perceel dan kan u inzage vragen in deze dossiers. Een afschrift van een vergunning of weigering en een inplantingsplan kan u via het e-loket digitaal opvragen.

Een bouwplan van een architect wordt beschermd door het auteursrecht. Deze plannen kan u enkel inkijken. Wanneer u toelating heeft van de architect en de aanvrager, kan u hiervan toch een digitale kopij opvragen.

Voorwaarden

Uw vraag moet voldoende concreet zijn en de locatie exact gekend.

De dienst stedenbouw formuleert een advies op basis van de beschikbare informatie. Dit advies omvat echter niet het standpunt van het college dat u enkel kan inwinnen via een officieel stedenbouwkundig attest (voor een principevraag) of een omgevingsaanvraag. Tijdens deze procedures worden ook noodzakelijke adviezen ingewonnen of gepeild naar het standpunt van aanpalende eigenaars tijdens een openbaar onderzoek. Bij een stedenbouwkundig attest en een omgevingsaanvraag neemt uiteindelijk het college een standpunt in op basis van alle uitgebrachte adviezen en de resultaten van het openbaar onderzoek.

Het college kan hierbij gemotiveerd afwijken van de geformuleerde adviezen. Een advies van de dienst is dus steeds onder voorbehoud.

Meer informatie: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest

Hoe aanvragen

  • Vul het formulier in met uw gegevens en de gegevens van het perceel in kwestie
  • Bij concrete bouwplannen voegt u ook een schets van de geplande werken toe op een plan met de bestaande toestand. Alle nuttige afmetingen zijn vereist om uw vragen correct te kunnen beoordelen.

Hou er rekening mee dat uw vragen vaak een onderzoek vergen (van bv. de vergunningentoestand) en/of intern overleg. Dit kost uiteraard soms tijd.

Prijs

Een advies van de dienst stedenbouw is kosteloos.