Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Plan-MER: Aankondiging project ivm verlenging levensduur van kernreactoren Doel 4 en Tihange 3

Het Departement Omgeving ontving van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, een notificatie over een project voorgesteld overeenkomstig de richtlijnen 2011/92/EU, 92/43/EEG en 2009/147/EG in verband met uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3, met mogelijke impact op uw grondgebied.  

Het milieueffectrapport over het uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 en een niet-technische samenvatting zijn te vinden op https://economie.fgov.be/nl/Doel4-Tihange3

Wettelijk kader voor de raadpleging

Op 1 april 2022 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

Dit voorontwerp van wet heeft tot doel de activering van de nucleaire reactoren van Doel 4 en Tihange 3 voor nog eens 10 jaar toe te staan, en dit nadat rekening werd gehouden met de resultaten van de milieueffectenbeoordeling, de openbare raadpleging, de raadpleging van de betrokken autoriteiten en de grensoverschrijdende raadplegingen in de zin van de richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, de richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna en de richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, overeenkomstig het arrest met referentie 34/2020 van het Grondwettelijk Hof van 5 maart 2020.

In het huidige stadium is de Federale Regering van mening dat het project een vitale rol speelt in het vrijwaren van de elektriciteitsbevoorradingszekerheid van het land tot 2035, ook is het project in overeenstemming met het beleid dat de Europese Commissie wenst te voeren voor een verhoogde onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gediversifieerde energievoorziening.

Raadpleging van het publiek

Deelname aan de raadpleging kan via https://vraagvlak.typeform.com/Doel4Tihange3